X
 • Αρχική
 • Νέα
 • Δημοσιεύσεις
 • Δικηγόροι
 • Συμβολαιογράφοι
 • Δικ. επιμελητές
 • Δικ. εταιρίες
 • Privacy

  ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

   

  Οι κατωτέρω όροι χρήσης διέπουν τη λειτουργία και χρήση του LAW www.law.gr. Κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς και να προχωρήσει στην πλοήγηση σε αυτόν τον δικτυακό τόπο μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η επίσκεψη/χρήση του LAW,όπως θα αποκαλείται το LAW www.law.gr για λόγους συντομίας, δηλώνει αυτοδικαίως και την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσεων αυτού.

   

  Η λειτουργία και το περιεχόμενο του LAW, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, σχεδίων, κειμένων, φωτογραφιών, διαφημίσεων, παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των πληροφοριών και αρχείων διέπονται από τις διατάξεις του ν. 2121/1993 «περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων», όπως ισχύει, καθώς και από τις Οδηγίες της Ε.Ε. και τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις περί προστασίας των εν λόγω δικαιωμάτων, στις οποίες συμμετέχει η Ελλάδα.

   

  Το LAW διατηρεί το δικαίωμα συλλογής, επεξεργασίας και καταχώρησης των προσωπικών δεδομένων και στατιστικών στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών, εφόσον αποδέχονται τους παρόντες όρους χρήσης, στο μέτρο που αυτό απαιτείται για την λειτουργία του LAW και την παροχή υπηρεσιών που αυτό προσφέρει και πάντως σύμφωνα με το Ν.2472/1997 «περί προστασίας προσωπικών δεδομένων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Επίσης έχει το δικαίωμα συλλογής στατιστικών στοιχείων που προκύπτουν από τη χρήση της ιστοσελίδας. Στα μέλη παρέχεται το δικαίωμα ενημερώσεως καθώς και το δικαίωμα αντιρρήσεως που προβλέπονται στο Ν.2472/1997.

   

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

   

  Το LAW απευθύνεται σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, γραφολόγους,δικαστικούς επιμελητές καθώς και σε επισκέπτες που αναζητούν νομικό εκπρόσωπο. Επιπλέον, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο μαζικής πρόσβασης και επικοινωνίας του νομικού κλάδου, συνεχούς ενημέρωσης για τα νέα και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις των νομικών, παράλληλα με τη δυνατότητα δημιουργίας ομάδων κοινού ενδιαφέροντος (groups) από κάθε χρήστη.

  Τόσο οι υπάρχουσες, όσο και κάθε άλλη νέα υπηρεσία που προστίθεται στο LAW, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσεως εκτός αν ρητά αναφέρεται το αντίθετο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίσκεψη και χρήση του LAW είναι η πλήρης αποδοχή των παρόντων όρων χρήσεως καθώς επίσης και η αποδοχή της μη υπάρξεως οιασδήποτε ευθύνης του LAW σχετικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση κάθε μορφής δεδομένων (data) των χρηστών καθώς και οποιουδήποτε περιεχομένου των ομάδων κοινού ενδιαφέροντος (groups). Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο LAW με ό,τι αυτή συνεπάγεται, ήτοι πάροχο υπηρεσιών Internet, πληρωμή τελών για χρήση Internet, χρέωση χρόνου παραμονής στο Internet, καθώς και ο προσωπικός εξοπλισμός και το απαραίτητο λογισμικό για την πρόσβαση στο LAW και τις υπηρεσίες του αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη.

   

  ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ WWW.LAW.GR – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

   

  Ως μέλη του LAW μπορούν να εγγραφούν όσοι προσκληθούν από εγγεγραμμένο ενεργό μέλος του LAW είναι αποκλειστικά και μόνο δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, γραφολόγοι και δικαστικοί επιμελητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχους συλλόγους. Κάθε επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού αυτού τόπου μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτόν, εφόσον έχει προηγουμένως διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τους όρους χρήσης του. Έχει επίσης τη δυνατότητα να εγγραφεί ως μέλος στο LAW, εφόσον, πέρα από την αποδοχή των όρων χρήσης, συμπληρώσει την σχετική αίτηση που απαιτείται για την εγγραφή δεσμευόμενος να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται, όπως επίσης και να διατηρεί και να ενημερώνει τα στοιχεία αυτά, ώστε να διατηρούνται αληθή και έγκυρα. Αν οιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχει ο χρήστης είναι αναληθείς ή ανακριβείς, το LAW μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση του προσωπικού του λογαριασμού.

   

  Μετά την συμπλήρωση της αίτησης, και αφού καταχωρηθούν τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, αυτός μπορεί να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό. Τα στοιχεία του προσωπικού λογαριασμού αποτελούνται από το όνομα χρήστη (E-mail/user name) και τον προσωπικό κωδικό (password), στοιχεία τα οποία έχει ορίσει ο ίδιος. Καθένας μπορεί να έχει μόνο ένα προσωπικό λογαριασμό (user account) και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες και χρήσεις του εν λόγω λογαριασμού. Κάθε χρήστης είναι επίσης υπεύθυνος για την προστασία του ονόματος χρήστη και προσωπικού του κωδικού, καθώς και για την ασφαλή και προσεκτική αποσύνδεση του λογαριασμού του (logout). και τυπική έξοδό του από το LAW. Δεν επιτρέπεται για ιονδήποτε λόγο να αποκαλύπτει σε τρίτους τα προσωπικά στοιχεία του λογαριασμού (E-mail/user name και password) ή να προσπαθήσει να αποκτήσει πρόσβαση σε προσωπικό λογαριασμό άλλου χρήστη αλλά οφείλει να παραμένει συνδεδεμένος αποκλειστικά με τον προσωπικό του λογαριασμό. Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για τη διαφύλαξη των προσωπικών του στοιχείων και το LAW δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν παραβίαση ασφαλείας, απώλειας ή κλοπής και χρήσης από τρίτους των προσωπικών αυτών στοιχείων, αν και μπορεί να χρησιμοποιεί μεθόδους ασφαλείας / κρυπτογράφησης (SSL) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αν διαπιστωθεί η ύπαρξη πέραν του ενός λογαριασμών που ανήκουν σε ένα πρόσωπο, το LAW μπορεί να διακόψει, προσωρινά ή οριστικά- τη λειτουργία τους. Κάθε χρήστης οφείλει να ειδοποιεί το LAW για οιανδήποτε παράβαση των όρων χρήσεως, της χρήσης λογαριασμού από τρίτο πρόσωπο ή γενικώς για κάθε πιθανή παραβίαση ασφάλειας των προσωπικών στοιχείων. Η διακοπή του προσωπικού λογαριασμού κάθε χρήστη από τον ίδιο είναι δυνατή.

   

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

   

  Το www.law.gr προσφέρει στους μη εγγεγραμμένους χρήστες του τη δυνατότητα πληροφόρησης σε θέματα που αφορούν τη νομική επικαιρότητα καθώς και την παρουσίαση του επαγγελματικού προφίλ των ήδη εγγεγραμμένων χρηστών.

   

  Το www.law.gr προσφέρει στους εγγεγραμμένους χρήστες του τη δυνατότητα κοινωνικής δικτύωσης, αμφίδρομης επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών με άλλους χρήστες σε θέματα που αφορούν τον νομικό κλάδο και εν γένει την νομική επιστήμη και δραστηριότητα καθώς επίσης και τη δημιουργία ομάδων κοινού ενδιαφέροντος (groups). Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα απλής πρόσβασης στο LAW, (ανάγνωσης και ενημέρωσης) ενώ μόνο ο χρήστης-μέλος, μετά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού (user account) έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλες τις υπηρεσίες του δικτυακού αυτού χώρου.

  Ειδικότερα δε:

   

  Κάθε χρήστης δύναται, αν το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία – newsletters από το LAW ή άλλες εταιρείες της επιχείρησης, εφόσον αποδέχεται ότι αυτά αποτελούν μέρος της πνευματικής ιδιοκτησίας του LAW και συνεπώς αυτό έχει το αποκλειστικό δικαίωμα άρνησης εγγραφής κάποιου χρήστη ως παραλήπτη ενημερωτικών δελτίων ή διαγραφής του από αυτά.

  Κάθε χρήστης μπορεί να συνομιλεί ελεύθερα (chat) σε πραγματικό χρόνο μέσω Internet με άλλους χρήστες του LAW. Οφείλει όμως να τηρεί αδιαλείπτως τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας, αποφεύγοντας προκλητικές, προσβλητικές ή/και ανήθικες εκφράσεις και διατυπώσεις. Οι απόψεις που διατυπώνει κάθε χρήστης σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι εκφράζουν και το LAW ˙ συνεπώς κάθε χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη των λεγομένων του. Το LAW αναλαμβάνει ελεγκτικό ρόλο στις συνομιλίες και διατηρεί το δικαίωμα να επεμβαίνει όποτε παρατηρηθεί απρεπής συμπεριφορά από κάποιο χρήστη, διατηρώντας επιπλέον το δικαίωμα αποκλεισμού ή αποβολής ή διαγραφής χρήστη που δεν συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης και τους κανόνες ευπρεπούς συμπεριφοράς.

  Κάθε χρήστης δύναται να συμμετέχει σε ηλεκτρονικές συνομιλίες γράφοντας μηνύματα (messages) σε ομάδες συζητήσεων (forum). Μπορεί επίσης να δημιουργήσει το δικό του θέμα στο forum στο οποίο τόσο αυτός όσο και οι άλλοι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν γράφοντας τα μηνύματά τους. Κάθε χρήστης οφείλει να τηρεί αδιαλείπτως τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας, αποφεύγοντας προκλητικές, προσβλητικές ή/και ανήθικες εκφράσεις και διατυπώσεις. Οι απόψεις που διατυπώνει κάθε χρήστης σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι εκφράζουν και το LAW και συνεπώς κάθε χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη των λεγομένων του. Το LAW αναλαμβάνει ελεγκτικό ρόλο στις συνομιλίες και μπορεί να επεμβαίνει όποτε παρατηρηθεί απρεπής συμπεριφορά από κάποιο χρήστη, διατηρώστας επιπλέον το δικαίωμα διαγραφής μηνύματος όπως και προσωρινού ή και οριστικού αποκλεισμού ή αποβολής χρήστη που δεν συμμορφώνεται με τους όρους χρήσης και τους κανόνες ευπρεπούς συμπεριφοράς.

  Κάθε χρήστης δύναται να δημιουργεί τη δική του ομάδα κοινού ενδιαφέροντος (group). Κατά τη δημιουργία αυτού, πρέπει να επιλέγεται ένας τίτλος ο οποίος θα είναι αντιπροσωπευτικός για το συγκεκριμένο group. Για το λόγο αυτό δε θα πρέπει να είναι προσβλητικού περιεχομένου γιατί σε αντίθετη περίπτωση, ο δημιουργός του θα ειδοποιείται και θα διαγράφεται η ομάδα που αυτός δημιούργησε. Τα θέματα που στις σελίδες αυτές συζητούνται, απευθύνονται σε όλα τα κοινά, κάθε ηλικίας. Τα μηνύματα που δημοσιεύονται σε group, οφείλουν να έχουν περιεχόμενο που να σχετίζεται με τη θεματολογία (τίτλος - περιγραφή) της ομάδας. Ο τίτλος των μηνυμάτων επιβάλλει να αποτελεί μία σύντομη περιγραφή του περιεχομένου τους, καθώς και να είναι όσο το δυνατόν πιο «κατατοπιστικός», ώστε να μην παραπλανούνται οι αναγνώστες. Αν διαπιστωθεί ότι ένα θέμα βρίσκεται σε λανθασμένη κατηγορία, πρέπει να μετακινηθεί το θέμα στην ορθή κατηγορία. Οι απαντήσεις σε ήδη υπάρχοντα θέματα συζήτησης είναι ευπρόσδεκτες, εφόσον περιέχουν ουσιώδεις και μη παραπλανητικές πληροφορίες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει τυχόν άσκοπα μηνύματα που αποσκοπούν μόνο στην διατήρηση ενός θέματος στην κορυφή του αντίστοιχου group να αποφεύγονται. Κατά τα άλλα ισχύουν τα αναφερόμενα ανωτέρω εν' σχέσει προς τα forums, τους κανόνες καλής συμπεριφοράς των συμμετεχόντων και την εποπτική δράση των δημιουργών του LAW.

  Κάθε χρήστης μπορεί να συμμετέχει σε ψηφοφορίες υπό μορφή ερωτήσεων σε επίκαιρα ζητήματα που αναρτώνται στο LAW. Δια της συμμετοχής του αποδέχεται την καταγραφή, ανάλυση και επεξεργασία των απαντήσεων του για την εξαγωγή συμπερασμάτων επί του –κάθε φορά- επίκαιρου ζητήματος. Το LAW κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν προϊόν πνευματικής του ιδιοκτησίας. Ειδικότεροι όροι καθορίζουν κάθε φορά τη συμμετοχή στην ψηφοφορία, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν διαγωνισμούς που το LAW έχει την ευχέρεια να διοργανώσει. Το LAW διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

  Πρόσθετη υπηρεσία του LAW αποτελεί αυτή της αποστολής προσωπικών μηνυμάτων (private mail) μεταξύ των μελών του δικτυακού αυτού χώρου, όπου αυτά θα εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις και θα επικοινωνούν με άλλα μέλη για όποιο θέμα τους απασχολεί χωρίς το περιεχόμενο των μηνυμάτων τους να καθίσταται γνωστό στους υπόλοιπους χρήστες. To LAW ουδεμιά φέρει ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών μηνυμάτων που τυχόν προκύψει από κακή χρήση, αμέλεια ή παρέμβαση τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο.

  Κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να μεταφερθεί μέσω του LAW σε άλλους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους – LAW μέσω δεσμών (hyperlinks). Σημειώνεται ότι το www.law.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, τους όρους πρόσβασης και χρήσης, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, την ποιότητα και την πληρότητα των δικτυακών αυτών τόπων. Συνεπώς, καθίσταται σαφές ότι για οποιοδήποτε πρόβλημα ο χρήστης θα απευθύνεται στα συγκεκριμένα LAW, τα οποία φέρουν και τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε ουδεμία περίπτωση το LAW θα θεωρείται υπεύθυνο για προβλήματα και διαφορές που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση υπηρεσιών μέσω άλλων LAW στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με μόνο σκοπό την διευκόλυνση του χρήστη, ή ότι αποδέχεται το περιεχόμενο τους.

   

   

  ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

   

  Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται το δικαίωμα που το LAW διατηρεί, οιαδήποτε στιγμή και κατά διαστήματα, να υιοθετεί νέους όρους χρήσης των υπηρεσιών αυτού, να ενημερώνει, να συμπληρώνει, να τροποποιεί τη συμφωνία ή και να επιβάλλει πρόσθετες πολιτικές ή διατάξεις στην χρήση των υπηρεσιών αυτού, όταν κρίνεται εύλογο, απαραίτητο ή κατάλληλο για να ελεγχθεί η συμμόρφωση με αυτή τη συμφωνία. Έχει το δικαίωμα, χωρίς ευθύνη του, να αποκαλύψει οιεσδήποτε πληροφορίες στοιχείων ή και λογαριασμού εγγραφής στις Αρχές ή και στους κυβερνητικούς ανώτερους υπαλλήλους. Εδώ ενδεικτικά περιλαμβάνονται τα χρονικά όρια διατήρησης των υπηρεσιών, τα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα προφίλ μελών και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που αναρτά και δημοσιεύει ο χρήστης αλλά και ο μέγιστος αριθμός ημερών διατήρησης ενός αρχείου, το μέγιστο μέγεθος αυτού, ο μέγιστος αριθμός προσβάσεων και χρόνου παραμονής για κάθε πρόσβαση σε οιαδήποτε υπηρεσία σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο κάθε χρήστης αποδέχεται ότι το LAW διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιεί λογαριασμούς χρηστών που παραμένουν ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς και ότι το LAW δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τη διαγραφή, φθορά οιωνδήποτε αρχείων ή άλλου περιεχομένου το οποίο διατηρείται ή διακινείται μέσω οιασδήποτε υπηρεσίας του. Συμπερασματικά, αναπροσαρμογές και τροποποιήσεις, πολιτικές και όροι δύναται να λαμβάνονται όποτε το θεωρεί σκόπιμο το LAW ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, και θα ενσωματώνονται στην παρούσα συμφωνία. Η συνεχηση της χρήσεως των υπηρεσιών που παρέχονται μετά από την δημοσιοποίηση των αλλαγών θα σημαίνει ότι o επισκέπτης/ χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί με τους πρόσθετους όρους.

   

   

  ΕΥΘΥΝΗ LAW

   

  Το LAW θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διατηρήσει αδιάλειπτη τη λειτουργία και παροχή Υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου. Δεδομένων όμως της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το LAW δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Το LAW σε καμία περίπτωση δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη έναντι του χρήστη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή και ποινικής φύσεως για τυχόν ζημία του χρήστη ή τρίτου από αιτία που σχετίζεται με τη λειτουργία, τη χρήση των υπηρεσιών ή και από τυχόν παρεμβάσεις ή επιθέσεις τρίτων (πχ. Hackers). Επιπλέον δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών καθώς και το αν όσα τίθενται στην διάθεση των χρηστών περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά (virus, threads κτλ). Ο χρήστης αποδέχεται με την παρούσα συμφωνία ότι η πρόσβαση στην ιστοσελίδα θα περιορίζεται περιστασιακά για επισκευή, συντήρηση ή εισαγωγή νέων υπηρεσιών και περιεχομένου ακόμα και ότι δύναται να αφαιρεθεί συγκεκριμένη υπηρεσία για αόριστες χρονικές περιόδους χωρίς προειδοποίηση. Σ΄ αυτή την περίπτωση, θα αποκατασταθεί η λειτουργία της ιστοσελίδας όσο το δυνατόν συντομότερα. Το LAW ουδεμία εγγύηση παρέχει για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των προϊόντων ή των πληροφοριών που αποτελούν προσφορά τρίτων που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών, για την επίθεση από ιούς, την παρέμβαση ή άλλη παρείσφρυση ασφάλειας. Αποκηρύσσει ακόμα και κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του περιεχομένου των υπηρεσιών και αρχείων που προσφέρονται, οιαδήποτε ευθύνη του για τυχόν ζημίες ή βλάβες που τυχόν προκληθούν σε χρήστες ή και επισκέπτες εξαιτίας ελαττωματικού περιεχομένου (ανεπάρκεια, ακαταλληλότητα, μη εγκυρότητα) υπό τον όρο ότι το LAW δεν αποτελεί την αφετηρία μετάδοσης της πληροφορίας και ότι δεν επιλέγει τον αποδέκτη της μετάδοσης. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του, όπως αναλύεται κατωτέρω. Τέλος και ως προς τις υπηρεσίες άλλων web LAW και σελίδων στα οποία δύναται να γίνει παραπομπή μέσω ¨δεσμών¨ (links) ή διαφημιστικών banners, δεν εξετάζει και δεν αξιολογεί το συγκεκριμένο LAW την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και το περιεχόμενο αυτών, καθώς αυτές παρέχονται απλώς και αποσκοπούν στην διευκόλυνση των χρηστών. Σε περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης αποφασίσει να συνδεθεί με τέτοιου είδους web LAW τρίτων, έχει την εξ ολοκλήρου ευθύνη και πρέπει να αναλάβει και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΔ υπ’ αριθμ.131 Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά).

   

  ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ

   

  Ο χρήστης – μέλος του www.law.gr είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του. Το LAW παρέχει στους χρήστες την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή και τα μέσα για την δημοσίευση των πληροφοριών, κειμένων, γραφικών κλπ αλλά ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικώς για οιαδήποτε ζημία επέρχεται από κακή ή αθέμιτη χρήση των Υπηρεσιών ή παράβαση κάθε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτων. Παρέχεται δε και η δυνατότητα αναφοράς (report) κάθε υλικού ή πληροφορίας που αναρτά το μέλος. Σε περίπτωση που το LAW λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημιά σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού αλλά και ταυτοχρόνως να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη, ο οποίος παραβιάζει τους όρους. Ο τελευταίος αποδέχεται ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να αποζημιώσει το LAW για οιαδήποτε νομική διαμάχη προκύψει μεταξύ αυτού και τρίτων φορέων λόγω του περιεχομένου που αυτός έχει διαθέσει. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των εν λόγω διαφορών είναι μόνο τα Δικαστήρια του Πειραιά.

  Οι χρήστες- μέλη του Δικτυακού τόπου LAW, οφείλουν να συμμορφώνονται προς τους κανόνες και τις Διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, όπως επίσης και στη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, και επιπρόσθετα δε να απέχουν από κάθε παράνομη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών κατά την πλοήγησή τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το LAW διατηρεί το δικαίωμα και όχι την υποχρέωση να επιλέγει τη δημοσίευση ή μη, οιουδήποτε περιεχομένου μέσω των υπηρεσιών του, ορίζονται με τους παρόντες όρους τα εξής:

  1) Απαγορεύεται η ανάρτηση, η δημοσίευση, η αποστολή ή η χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, ρατσιστικό, προσβλητικό, χυδαίο ή άλλως αποδοκιμαστέο και το οποίο παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί αρνητικά συναισθήματα όπως μίσος, οργή, αγανάκτηση ή και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα. Επιπροσθέτως, άξια προστασίας κρίνεται και η αποφυγή πρόκλησης βλάβης σε ανηλίκους με οιονδήποτε τρόπο, δια τους οποίους είναι συναποδεχόμενο ότι η χρήση γίνεται με τη συναίνεση των ασκούντων τη γονική τους μέριμνα καθώς και η προστασία από παρενοχλήσεις με οιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής , των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των λοιπών χρηστών/ μελών tου LAW .

  2) Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι οι υπηρεσίες, τα προϊόντα, οι πληροφορίες χρησιμοποιούν τεχνολογία ασφάλειας (πχ. Αυτόματη διαγραφή μηνυμάτων σε περίπτωση χρήσης ανήθικων σχολίων) που περιορίζει τη χρήση τους όταν αυτά χρησιμοποιούνται με αθέμιτο ή κακόβουλο τρόπο. Συνεπώς, στους χρήστες απαγορεύεται η μίμηση οιουδήποτε προσώπου, νομικού ή φυσικού, ή η παραπλανητική δήλωση εν σχέση με στοιχεία που το αφορούν, καθώς επίσης και η δημοσίευση, η αποστολή ή η με άλλη μέθοδο εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να το διαθέσει βάσει νόμου ή εμπιστευτικής σχέσης. Συνακολούθως, κατά την πλοήγηση στην παρεχομένη υπηρεσία των ομάδων συζητήσεων (forums), αλλά και σε αυτές των: chat-groups-αγγελίες, ο χρήστης οφείλει να σέβεται την προσωπικότητα των προσώπων προς τα οποία απευθύνει την επικοινωνία, να τηρεί τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνει σε ανήθικες ή παράνομες διατυπώσεις. Διαφορετικά, σε περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς, το LAW έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να κοινοποιήσει τα στοιχεία των παραβατών στις αρμόδιες αρχές, αφού σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το LAW αποδέχεται ή ενστερνίζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτό το χώρο προσωπικές ιδέες και αντιλήψεις, καθώς επίσης και να διακόψει ολικά ή μερικά την παροχή των υπηρεσιών και πληροφοριών προς το Χρήστη άνευ ουδεμίας υποχρεώσεως αποζημιώσεως προς αυτόν.

  3) Η προώθηση και η αποστολή μαζικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων επιτρέπονται στους χρήστες του διαδικτυακού μας χώρου εφόσον το περιεχόμενό αυτών είναι σύμφωνο με τη θεματολογία αυτού του δικτυακού χώρου. Απαγορεύεται η χρήση μεθόδων για την εγκατάσταση ή αποστολή αυτόκλητων ή μη εξουσιοδοτημένων διαφημίσεων, μηνυμάτων ή ενημερωτικών πληροφοριών από τους χρήστες με τυχόν παραπλανητικό περιεχόμενο, επί σκοπώ να αποφεύγονται οι πιθανότητες παράβασης των όρων χρήσεως του LAW.

  4)Απαγορεύεται ο χρήστης να διαθέτει και να δημοσιεύει περιεχόμενο με ψηφιακούς ιούς που μπορούν να παρεμβληθούν να βλάψουν και να καταστρέψουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

  5)Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του Διαδικτύου και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Οφείλει να τηρεί πιστά την νομοθεσία που σχετίζεται με τη μετάδοση των δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.

   

  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΣΗΜΑΤΑ)

   

  Πέραν των ρητώς αναφερομένων εξαιρέσεων περί πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών ή και τρίτων, όλο το κατά τα λοιπά περιεχόμενο του LAW, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, videos, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του LAW, καθώς και του ονόματος και λογοτύπου του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του www.law.gr. Προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, απαγορεύεται η πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση ή διανομή εν όλω ή εν μέρει με οιονδήποτε τρόπο αυτών. Κάθε χρήση τους θα πρέπει να γίνεται διατηρούμενης πάντοτε της ένδειξης προελεύσεως του LAW, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα τόσο του LAW όσο και των εκάστοτε δημιουργών, των οποίων η άδεια είναι απαραίτητη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή και να εκμεταλλεύεται εμπορικά με οιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του LAW, ακόμα και των προϊόντων ή υπηρεσιών που ανήκουν σε τρίτους φορείς (π.χ. διαφημίσεις), οι οποίοι έχουν και την αποκλειστική ευθύνη περί προστασίας των σχετικών πνευματικών και βιομηχανικών τους δικαιωμάτων.

   

   

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

   

  Το LAW διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διατηρεί, να διακόψει ή να αναστείλει την πρόσβαση των χρηστών στις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες κατά την κρίση του, με οιονδήποτε τρόπο, γενικά ή εν μέρει, με ή χωρίς προειδοποίηση, και χωρίς ευθύνη έναντι αυτών, σε περίπτωση που οι τελευταίοι παραβιάζουν το γράμμα και το πνεύμα των εν τη παρούση συμφωνία όρων. Επιπλέον, το LAW επιφυλάσσεται και διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση του, να τερματίσει την χρήση των υπηρεσιών (ή οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας) οιαδήποτε στιγμή, και για οιονδήποτε λόγο.

   

  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

   

  Το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του Συντάγματος και των Νόμων. Οι όροι που προβλέπονται και οι προϋποθέσεις χρήσης του LAW, καθώς και οιανδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Έγκυρη καθίσταται μία τροποποίηση μόνο αν διατυπωθεί εγγράφως και έχει ενσωματωθεί στην παρούσα συμφωνία, ενώ αν οιαδήποτε διάταξη των όρων της παρούσας συμφωνίας καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν κείμενο, χωρίς βέβαια να θίγεται η ισχύς των υπολοίπων όρων.